Salgsbetingelser til forhandlere1. Betingelsernes gyldighed 

1.1 
Nedenstående betingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra NSH NORDIC A/S, medmindre andet er skriftligt aftalt 
med køber. 

2. Tilbud og ordrer 

2.1 
Alle tilbud fra NSH NORDIC A/S er uforbindende. En ordre er først bindende for NSH NORDIC A/S efter NSH NORDIC A/S´ 
fremsendelse af skriftlig ordrebekræftelse. 
2.2 
Alle priser er baseret på danske kroner ekskl. moms og andre offentlige afgifter, medmindre andet fremgår af tilbud eller ordrebekræftelse. 
Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i moms- og afgiftssatser, kurser, toldsatser, fragtrater, råvarepriser 
eller overenskomstbestemte arbejdslønninger. 

3. Levering 

3.1 
Medmindre andet er angivet i tilbuddet og ordrebekræftelsen, er de oplyste priser ab lager jf. Incoterms 2000. 
3.2 
For specialordrer fremstillet efter købers specifikationer, er NSH NORDIC A/S berettiget til at levere med en afvigelse i mængden 
på +/- 10% uden at dette medfører ændringer i forhold til den aftale pris. 
3.3 Levering indenfor 2 uger efter den i ordrebekræftelsen angivne leveringstermin skal i enhver henseende betragtes som rettidig levering, 
således at en sådan udskydelse ikke giver køber ret til at udøve misligholdelsesbeføjelser overfor NSH NORDIC A/S. Herudover 
suspenderes NSH NORDIC A/S´ leveringstid i tilfælde af strejke, lockout, brand, vandskade, maskinskade, manglende drivkraft, krig i 
ind- og udland, svigtende råvaretilførsel eller andre tilsvarende leveringsvanskeligheder og force majeure. Såfremt de nævnte 
hindringer for en ordres effektuering enten slet ikke, eller kun under uforholdsmæssige omkostninger kan afhjælpes, forbeholder 
NSH NORDIC A/S sig ret til at annullere ordren. 
3.4 
Såfremt forsinkelsen med en leverance ikke skyldes de i pkt. 3.3 nævnte forhold, er køber berettiget til efter overskridelsen af det 
rettidige leveringstidspunkt at fastsætte en rimelig og endelig frist for leveringen. En sådan frist skal udgøre minimum 7 dage. Såfremt 
levering ikke finder sted indenfor denne frist, er køber berettiget til at annullere aftalen. I øvrigt kan køber ikke rejse krav mod 
NSH NORDIC A/S i tilfælde af forsinkelser. 

4. Betaling 

4.1 
NSH NORDIC A/S ´ betalingsbetingelser er 14 dage netto medmindre andre skriftlig er aftalt. 
4.2 
Ved betaling efter betalingstidspunktet beregner NSH NORDIC A/S en rente, som udgør 2% pr. måned fra fakturaens forfaldsdato. For 
udskrivning af rentefaktura beregnes yderligere et gebyr på kr. 100,00. 
4.3 
Der oprettes som udgangspunkt et kreditmaksimum til køber på kr. 25.000 excl. moms. Når kreditmaksimum overskrides kan handel 
mellem NSH NORDIC A/S og køber kun fortsætte, forudsat køber kan blive godkendt til et højere kreditmaksimum hos det af 
NSH NORDIC A/S valgte debitorforsikringsselskab. Køber er pligtig til at bidrage med relevante oplysninger i forbindelse 
med søgning om højere kreditmaksimum. Hvis NSH NORDIC A/S vurderer, at købers betalingsevne er forringet 
efter meddelelse af ordrebekræftelse, er NSH NORDIC A/S berettiget til at kræve som betingelse for ordrens udførelse, at køber efter 
NSH NORDIC A/S´ valg stiller sikkerhed for købesummens betaling eller forudbetaler købesummen. 
4.4 
Betaling med frigørende virkning kan alene ske til NSH NORDIC A/S´ adresse medmindre andet fremgår af fakturaen. 
4.5 
Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav, som ikke på forhånd er skriftligt anerkendt af NSH NORDIC A/S, og har ikke ret til 
at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af sådanne modfordringer. 

5. Ejendomsforbehold 

5.1 
De solgte varer forbliver NSH NORDIC A/S´ ejendom, indtil købesummen er lagt i sin helhed. 

6. Produktinformation 

6.1 
Tekniske oplysninger, specifikationer, produktinformationer, kataloger, brochurer, brugsanvisninger mm. om produktets funktion og anvendelse 
samt andre tekniske data om varen, som ikke er skriftligt bekræftet i aftalen med køber, er alene vejledende og uforbindende for 
NSH NORDIC A/S. 

7. Mangler og reklamationer 

7.1 
Køber skal kvittere for varerne ved modtagelsen og skal i kvitteringen bekræfte antallet af modtagne varer. Køber er forpligtet til at undersøge 
varerne straks efter modtagelsen. Mangler som bliver opdaget eller burde være opdaget i forbindelse med denne undersøgelse, eller som 
opdages senere, skal meddeles skriftligt til NSH NORDIC A/S inden 3 dage. Køber må ikke foretage sig noget med den vare, hvorover der 
reklameres, før en eventuel reklamation er afklaret med NSH NORDIC A/S. 
7.2 
NSH NORDIC A/S´ mangelansvar bortfalder under alle omstændigheder senest 1 år fra varens levering. 
7.3 
Såfremt NSH NORDIC A/S hæfter for en mangel, foretager NSH NORDIC A/S efter NSH NORDIC A/S´ valg – afhjælpning ved 
udbedring af mangler eller omlevering. En sådan afhjælpning finder sted snarest efter, at NSH NORDIC A/S har modtaget varen retur fra 
køber. Herudover kan køber ikke rejse krav mod NSH NORDIC A/S i anledning af fejl og mangler ved varerne, uanset om købers tab direkte 
eller indirekte måtte være forårsaget af fejl og mangler ved varerne. Det præciseres således, at NSH NORDIC A/S´ ansvar ikke omfatter ansvar 
for driftstab, avancetab eller andet direkte tab. Endvidere præciseres det, at NSH NORDIC A/S´ eventuelle erstatningspligt ikke kan overstige 
den for vedkommende vare fakturerede værdi. 

8. Returvarer 

8.1 
Bortset fra det i pkt. 7.3 anførte har køber ingen returret, medmindre dette forudgående er aftalt skriftligt med NSH NORDIC A/S. Køber er i 
så fald forpligtet til at betale et gebyr i henhold til NSH NORDIC A/S´ til enhver tid gældende gebyrer for håndtering af returnerede varer. Varer 
og paller tages kun tilbage, når de returneres for købers regning og risiko og modtages i ubrugt ubeskadiget stand. 

9. Produktansvar 

9.1 
NSH NORDIC A/S er ansvarlig for skade på personer og ting som følge af mangler ved de leverede varer, i det omfang ansvaret følger af 
gældende lovregler om produktansvar. NSH NORDIC A/S hæfter dog ikke for skade af fast ejendom eller løsøre, der er beregnet til 
erhvervsmæssig benyttelse (erhvervstingskader). 
9.2 
NSH NORDIC A/S kan herudover ikke gøres ansvarlig for driftstab, avance eller andet indirekte tab i anledning af produktansvar. 

10. Tvister og lovvalg 

10.1 
Eventuelle uoverensstemmelser mellem køber og NSH NORDIC A/S, som ikke kan afklares ved forhandling, skal afgøres efter dansk ret ved 
byretten i Horsens. I det omfang NSH NORDIC A/S måtte blive pålagt et ansvar overfor tredjemand, som skyldes forhold hos køber, er køber 
forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol som behandler kravet mod NSH NORDIC A/S.